ترکیب تیمی

ترکیب تیم مرکز تحقیقات موتور بر اساس مدرک تحصیلی

کاردان و غیرهکارشناسی کارشناسی ارشددکتری
1164

ترکیب تیم مرکز تحقیقات موتور براساس کار گروه تخصصی

سایر کار گروه هاکارگروه الکترونیک موتورکارگروه سیستمی موتورکارگروه مکانیک موتور
دانشECU و کنترل موتورتست و تیونطراحی
کنترل پروژهرکوردر ، پنل مانیتورینگ و مالتی پلکسشبیه سازی موتوریشبیه سازی مکانیکی و سیالات
خنک کاری و روانکاریساخت و نمونه سازی
سوخت و احتراقرل کیفی
هوا رسانیمونتاژ ، تعمیر و اوورهال
سیستم